Preview

Tiltanym

Расширенный поиск

НУЖНО ЛИ ПРИ ЛАТИНИЗАЦИИ ПРИСПОСАБЛИВАТЬ РУССКОЯЗЫЧНЫЕ ТОПОНИМЫ К КАЗАХСКОМУ ЯЗЫКУ?

Аннотация

Существует много русскоязычных географических названий в населенных пунктах Казахстана. Эти имена говорят о множестве проблем в автоматическом преобразовании имен, связанных с переходом казахский язык на основе латинской графики.

Об авторе

Н. Т. Бармешова
Институт языкознания имени А. Байтурсынова
Казахстан

Младший научный сотрудник отдела ономастики

г. АлматыСписок литературы

1. Рысберген Қ. Географиялық атауларды латын графикасында жазу мәселесі. Абай атындағы Қазақ ұлттық педогогикалық университеті, – Хабаршы, «Филолгия ғылымдары» сериясы №1, 2019 ж.

2. Жаңабекова А.Ә., Қойбағаров Қ.Кирилл қарпіндегі мәтіндерді латынға көшіргенде нені ескеру керек? Ана тілі газеті, 15.03.2019.

3. Қазақ тілі емлесінің негізгі ережелері. БҒМ ҒК Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты әзірледі. 2018 ж.

4. Жанұзақ Т.Қазақстан Республикасы әкімшілік-аумақтық бірліктер атаулары, – Алматы: «Дайк-Пресс» баспасы, 2017 ж.

5. Жұмабаев Ж.Жаңа емле бойынша шетелдік сөздерді қалай жазамыз? Егемен Қазақстан газеті, 22 мамыр, 2019 ж.


Рецензия

Для цитирования:


Бармешова Н.Т. НУЖНО ЛИ ПРИ ЛАТИНИЗАЦИИ ПРИСПОСАБЛИВАТЬ РУССКОЯЗЫЧНЫЕ ТОПОНИМЫ К КАЗАХСКОМУ ЯЗЫКУ? Tiltanym. 2019;(1):105-109.

For citation:


Barmeshova N.T. IS IT NECESSARY TO ADAPT RUSSIAN-LANGUAGE TOPONYMS TO THE KAZAKH LANGUAGE DURING LATINIZATION? Tiltanym. 2019;(1):105-109. (In Kazakh)

Просмотров: 149


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2411-6076 (Print)
ISSN 2709-135X (Online)