Preview

Ложные эквиваленты в турецком и казахском словарном запасе

Аннотация

   Наряду со сходствами между тюркскими народами наблюдается и разница. В научной статье рассматриваются история и причины возникновения ложных альтернативных слов, затрудняющих взаимосвязь словарного запаса тюркского и казахского языков. Кроме того, полностью изучены и всесторонне проанализированы ложные альтернативы относительно названий растений.
   В научной статье были рассмотрены причины происхождения и особенности слов, одинаковых по своему написанию, но имеющих разные понятия по семантическим и другим признакам (ложные эквиваленты), встречающиеся в турецких и казахских словарях. В большей степени, в данной работе были взяты за основу такие слова, которые выявили ложные эквиваленты в названиях растений.

Об авторе

К. Жумабеков
Университет Нийде Омер Халисдемир
Турция

докторантСписок литературы

1. RESULOV, Asker (1995) “Akraba Diller ve Yalancı Eşdeğerler Sorunu”, Türk Dili içinde, Sayı: 524, s.916-924.

2. CRYSTAL, David (2010) Cambridge Dil Ansiklopedisi, 2. Baskı, Çevirenler: Kurul, Bursa: Uludağ Üniversitesi Yayınları.

3. ÖZKAN, Fatma (1999), “Bugünkü Türk Lehçelerindeki İletişimi Zorlaştıran Kelimeler”, 3.Uluslararası Türk Dili Kurultayı, Ankara, s.883-889.

4. UĞURLU, Mustafa (2004), ‘’Türk Lehçeleri Arasında Kelime Eş Değerliği’’, Bilig 29, Ankara.

5. AKBABA, Dilek Ergönenç (2007), “Nogay Türkçesi ve Türkiye Türkçesi Arasındaki Yalancı Eş Değerler”, Bilig içinde, Yaz 2007, sayı: 42: 151-176.

6. GÜNAY, V. Doğan (2007), Sözcükbilime Giriş, İstanbul: Multilingual Yayınları.

7. UĞURLU, Mustafa (2000), ‘’Türk Lehçeleri Arasında Aktarma Meseleleri ve ‘Abay Yolu’ Romanı’’, Bilig 15, Ankara.

8. BAYNİYAZOV Ayabek, BAYNİYAZOVA Canar (2007), Qazakşa - Türikşe Sözdik, Almatı.

9. KENAN, Koç, BAYNİYAZOV Ayabek, BAŞKAPAN Vehbi (2003), Kazak Türkçesi Türkiye Türkçesi Sözlüğü, Ankara, Akçağ Yayınları.

10. Türkçe Sözlük (2011), Türk Dil Kurumu Yayınları.


Рецензия

Для цитирования:


Жумабеков К. Ложные эквиваленты в турецком и казахском словарном запасе. Tiltanym. 2018;(1):40-46.

For citation:


Zhumabekov K. False equivalents in the Turkish and Kazakh vocabulary. Tiltanym. 2018;(1):40-46. (In Kazakh)

Просмотров: 244


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2411-6076 (Print)
ISSN 2709-135X (Online)