Preview

Проблемы казахской пунктуации и метаязыка

Аннотация

В данной статье рассматриваются проблемы казахской пунктуации и метаязыка, а также термины, используемые лингвистами в начале ХХ века, и их экспериментальные исследования (с использованием архивных данных).

Об авторе

А. Б. Шормакова
Институт языкознания имени А. Байтурсынова
Казахстан

Младший научный сотрудник отдела грамматики Института языкознания имени А. Байтурсынова.Список литературы

1. Сыздықова Р. А.Байтұрсынов жазуы және емле ережелерінің тарихы // Қазақ әдебиеті және мемлекеттік тіл. Ғылыми-әдістемелік журнал. 2009. №2-3 (ақпаннаурыз). 9 б.

2. Байтұрсынұлы А. Емле туралы // Еңбекші қазақ. 27.03.29. – 7 б.

3. Шонанов Т. Орыс емлесі мен әліппесін өзгерту мәселесі //ХХ ғасырдың басындағы қазақ тілі жөніндегі зерттеулер. Алматы: Қазығұрт, 2013. 165 б.

4. Шонанұлы Т. Бес томдық шығармалар жинағы. Алматы, 2015. 3-т. 110-226-бб.

5. Орысша-қазақша түсіндірме сөздік: Лингвистика / Жалпы редакциясын басқарған экон.ғыл.докт., профессор Е. Арын. Павлодар, 2007. 205-209 бб.

6. Сыздықова Р. Емле және тыныс белгілері. Алматы: Рауан, 1996. 285 б.

7. Сыздықова Р. Қазақ тілінің анықтағышы. Астана: Елорда, 2000. 527 б.

8. Жиенбаев С. Тыныс белгілері // Халық мұғалімі. 1939. №17-18. 78-94-бб.

9. Стенографический отчет научно-орфографической конференции‚ созванной 2-4 июля 1929 г. Научно-методическим Советом НКП и ЦКНТА. Алматы‚ 1930. 58 с.

10. Жолдыбаев М. Қазақ тілін байытамыз // Еңбекші қазақ. 12.VІІІ.1926.


Рецензия

Для цитирования:


Шормакова А.Б. Проблемы казахской пунктуации и метаязыка. Tiltanym. 2015;(4):121-127.

For citation:


Shormakova A.B. Problems of Kazakh punctuation and meta-language. Tiltanym. 2015;(4):121-127. (In Kazakh)

Просмотров: 236


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2411-6076 (Print)
ISSN 2709-135X (Online)