Preview

Виды звуковых явлений в казахском языке

Аннотация

В статье описываются виды звуковых явлений в казахском языке и способы их создания, а также рассматриваются звуковые изменения происходящие в составе слова (в начале, середине, конце слова).

Об авторе

Н. Б. Оспангазиева
Институт языкознания имени А. Байтурсынова
Казахстан

Младший научный сотрудник института языкознания имени А. Байтурсынова.Список литературы

1. Қалиев Б. Қазіргі қазақ тілі. Фонетика. Лексикология. Алматы, 2004. 152 б.

2. Мырзабеков С. Қазақ тілінің дыбыс жүйесі. Алматы: Сөздік-словарь, 1999. 200 б.

3. Хасенов Ә. Тіл білімі. Алматы: Санат, 1996. 416 б.

4. Қазақ грамматикасы. Астана: Елорда, 2002. 784 б.

5. Ильминский Н.И. Материалы к изучению киргизского наречия. Казань, 1961.

6. Салқынбай А., Абақан Е. Лингвистикалық түсіндірме сөздік. Алматы, 1963. 146 б.

7. Бизақов С. Тілдік норма және варианттылық. Алматы: Ғылым, 1997. 208 б.

8. Досқараев Ж. Кейбір фонетикалық құбылыстар жайында. Алматы, 1963. 146 б.

9. Аралбаев Ж. Қазақ фонетикасы бойынша этюдтар. Алматы: Ғылым, 1988. 142 б.


Рецензия

Для цитирования:


Оспангазиева Н.Б. Виды звуковых явлений в казахском языке. Tiltanym. 2015;(4):96-102.

For citation:


Ospangaziyeva N.B. Types of acoustic phenomena in the Kazakh language. Tiltanym. 2015;(4):96-102. (In Kazakh)

Просмотров: 470


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2411-6076 (Print)
ISSN 2709-135X (Online)