Preview

Первый казахский учебник по астрономии

Аннотация

В статье рассматривается книга по астрономии выдающегося деятеля, ученого Алихана Букейханова, его вклад в казахскую терминологию, также рассматривается развитие научного стиля казахского языка.

Об авторе

Г. Кобденова
Институт языкознания имени А. Байтурсынова
Казахстан

Научный сотрудник Института языкознания имени А. Байтурсынова, кандидат филологических наук.Список литературы

1. Қыр баласы. Дүниенің құрылысы. Мәскеу: Кеңес Одағындағы елдердің кіндік басбасы, 1926. 101 бет.

2. Бөкейханұлы Ә. Таңдамалы. Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 1995. 95 б. Мәжітаева Ш. ХХ ғасырдың бірінші жартысындағы қазақ әдеби тілі. Алматы: Ғылым, 1999. 23 б.

3. Үдербаев А. Ә.Ермековтің «Ұлы математика курсы» оқулығындағы математика терминдері // «Қазақ тіл білімінің өзекті мәселелері» атты Қ.Жұбановтың 110 жылдығына арналған ғылыми-теориялық конференцияның материалдары. –52-56-бб.

4. Әбутәліп О. Қазақ күнтізбе жүйесінің лексика-фразеологиялық бірліктері: филолог. ғыл.канд...дисс. 10.02.02 – қазақ тілі. Алматы, 2008. 56 б.


Рецензия

Для цитирования:


Кобденова Г. Первый казахский учебник по астрономии. Tiltanym. 2015;(4):83-89.

For citation:


Kobdenova G. The first Kazakh textbook on astronomy. Tiltanym. 2015;(4):83-89. (In Kazakh)

Просмотров: 206


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2411-6076 (Print)
ISSN 2709-135X (Online)