Preview

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАДЕЖНЫХ ОКОНЧАНИЙ В УЧЕБНИКЕ «ХИМИЯ» (АВТ. П. ЛЕБЕДЕВ), ПЕРЕВЕДЕННОМ К. К. КЕМЕНГЕРУЛЫ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА

https://doi.org/10.55491/2411-6076-2020-3-61-67

Аннотация

В данной статье рассматривается особенности использования падежных окончаний в казахском языке. Использование падежных окончаний анализируется на примерах из учебника П. Лебедева «Химия», переведенного ученым Кошке Кеменгерулы, внесшим неоценимый вклад в развитие языкознания в начале XX века.

Об авторе

А. Б. Шормакова
Институт языкознания имени Ахмета Байтурсынова
Казахстан

Младший научный сотрудник отдела грамматики

АлматыСписок литературы

1. Исаев С. Қазақ тіл білімінің мәселелері. – Алматы: Арыс, 2008. – 624 б.

2. Қазақ грамматикасы. – Астана, 2002. – 783 б.

3. Байтұрсынов А. Тіл тағылымы (қазақ тілі мен оқу-ағартуға қатысты еңбектері). – Алматы: Ана тілі, 1992. – 448 б.

4. Кемеңгерұлы Қ. Үш томдық шығармалар жинағы. Оқулық, сөздік.– Алматы: Алаш, 2006. 3 т. – 240 б.,

5. Момынова Б., Саткенова Ж. Қазақ тілінің морфологиясы. Есімдер. – Алматы: Арыс, 2007. – 120 б.

6. Жұбаева О. Қазақ тілі грамматикалық категорияларының антропоөзектілігі: филол. ғыл. докт. ...дисс: 10.02.02. – Алматы, 2010. – 296 б.

7. Маманов Ы. Қазақ тіл білімінің мәселелері. - Алматы: Арыс, 2007. – 488 б.

8. Омарова А. Қазақ тіліндегі нөлдік морфеманың функционалды және семантикалық аспектісі: филол. ғыл. докт. ...дисс: 10.02.02. – Алматы, 2006. – 281 б.

9. Исаев С. Қазақ тіліндегі сөздердің лексика-грамматикалық сипаты. – Алматы: Рауан, 1998. – 304 б.


Рецензия

Для цитирования:


Шормакова А.Б. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАДЕЖНЫХ ОКОНЧАНИЙ В УЧЕБНИКЕ «ХИМИЯ» (АВТ. П. ЛЕБЕДЕВ), ПЕРЕВЕДЕННОМ К. К. КЕМЕНГЕРУЛЫ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА. Tiltanym. 2020;(3):61-67. https://doi.org/10.55491/2411-6076-2020-3-61-67

For citation:


Shormakova A.B. THE USE OF CASE ENDINGS IN THE TEXTBOOK «CHEMISTRY» (BY P. LEBEDEV), TRANSLATED BY K. KEMENGERULY AT THE BEGINNING OF THE XX CENTURY. Tiltanym. 2020;(3):61-67. (In Kazakh) https://doi.org/10.55491/2411-6076-2020-3-61-67

Просмотров: 315


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2411-6076 (Print)
ISSN 2709-135X (Online)