Preview

ПРИНЦИПЫ ТЕРМИНООБРАЗОВАНИЯ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА

Аннотация

Современное казахское языкознание в начале ХХ века располагало множеством правил терминообразования. Термины, применявшиеся в начале ХХ века, можно пересмотреть а также отобрать, дифференцировать и снова ввести их в употребление.

Об авторе

Ә. Ахмет
Институт языкознания им. А. Байтурсынова
Казахстан

магистрант, младший научный сотрудник отдела грамматикиСписок литературы

1. Қошке, қотыр сөздер // Жаңа мектеп. – 1926. – № 14-15.

2. Гійгійене. II басқыш мектебтер үшін. Екінші басылуы. Қазақшаға аударушы:Тілеу ұлы Жұмағалый. Қызылорда, 1929.

3. Омар ұлы Елдес. Пішіндеме (1-бөлім). М:. –Қызылорда. 1928ж.

4. Омар ұлы Елдес. Пішіндеме (2-бөлім). М:. –Қызылорда. 1928ж.

5. Е.Омарұлы. Үш томдық шығармалар жинағы / 3-том. Астана: «Алашорда» қоғамдық қоры. –2018 ж.

6. «Пән сөздері», тізген: Қаратышқанов, Қызылорда, 1927ж.


Рецензия

Для цитирования:


Ахмет Ә. ПРИНЦИПЫ ТЕРМИНООБРАЗОВАНИЯ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА. Tiltanym. 2019;(2):35-40.

For citation:


Ahmet A. THE TERMINOLOGY OF THE EARLY 20-TH CENTURY. Tiltanym. 2019;(2):35-40. (In Kazakh)

Просмотров: 184


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2411-6076 (Print)
ISSN 2709-135X (Online)